Referat af Generalforsamlingen 2019


  billedepng

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2018
  4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 550 kr. samt løssalgsbilletter 150 kr. 
  5. Valg af bestyrelse samt suppleant. 
  6. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.
Ad 1. Valg af dirigent. 
Folmer Teilmann blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav
ordet til formanden Michael Malmgreen.

Ad 2. Formandens beretning.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at Kammermusikforeningen af 1911, som sædvanligt har haft en række særdeles vellykkede koncerter på et højt kunstnerisk niveau. Programmerne ligger på hjemmesiden.

Vi fortsætter ordningen med at give en gratis gæstebillet i forbindelse med et abonnement.

På grund af økonomien ser vi os nødsaget til at foreslå en stigning på abonnementspriserne til 600 kr. /årligt fordelt over 2 år, således at medlemskabet stiger til 550, kr. i kommende sæson, og året efter med samme beløb. Løssalgsprisen foreslås at stige til 150 kr. Medlemstallet er pt. 183, så der er plads til nye medlemmer. Vi opfordrer medlemmerne til at anbefale Kammermusikforeningen af 1911 til andre.

Formanden gav datoerne for kommende sæson. Alle koncerter begynder kl. 19:30 i Garnisons Kirke

Onsdage den 23. oktober 2019
Onsdag den 6. november 2019
Onsdag den 27. november 2019
Onsdag den 11. december 2019
Onsdag den 22. januar 2020
Onsdag den 19. februar 2020
Onsdag den 18. marts 2020 

Så snart bestyrelsen har ensembler og programmet klart, lægges det på hjemmesiden. 
Dirigenten konstaterede, at formandens beretning blev godkendt

Ad 3: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2018. 
Vores kasserer Jørgen Buhl Pedersen fremlagde regnskabet, som udviser et overskud på 11.456 kr. og med en egenkapital, hvor reelt en tredjedel af beløbet er bundet til resten af sæsonens koncerter. Der skal ske en tilgang af medlemmer af foreningen samt søges fonde, hvis økonomien skal hænge sammen.

Medlemskontingentet har i år været 500 kr., deraf moms 100 kr. Gæstebilletter har været 130 kr. Regnskabet vil blive lagt på hjemmesiden.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Ad 4:Fastsættelse af kontingent.  Bestyrelsen foreslår 550 kr. samt løssalgsbilletter 150 kr. 
Kontingentet foreslås ændret fra den nye sæson med 600 kr. /årligt med stigning fordelt over 2 år således at medlemskabet stiger til 550, kr. i kommende sæson, og året efter med samme beløb. Løssalgsprisen foreslås at stige til 150 kr.
Dirigenten bad forsamlingen om at tage stilling til stigningen for kommende sæson, som er 50 kr. til 550 kr./årligt og gæstebilletter med 20 kr. til 150,- kr., hvilket blev godkendt af forsamlingen

Ad 5: Valg af bestyrelse samt suppleant. 
Nuværende bestyrelse blev genvalgt. Det er Michael Malmgreen, Folmer Teilmann, Johannes Eskær, Jørgen B. Pedersen og Stine Holm Ejlersen. Der blev ikke valgt en suppleant.

Ad 6: Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Susanne Graae blev genvalgt som revisor 
Torben Ejlersen blev valgt til revisorsuppleant

Ad 8:Eventuelt 
Der var ikke punkter til eventuelt

Generalforsamlingen sluttede kl. 19:20.
Referent Stine Holm Ejlersen, 

København 11. februar 2020
Michael Malmgreen       Jørgen B Pedersen       Folmer Teilmann     Johannes Eskær   Stine Holm Ejlersen

Sign                                       sign                                     sign                               sign                              sign